Sarah + Anoosh – Savannah, GA
Photographer: Vitor Lindo