Julie + Nick – Savannah, GA

Photographer: Jenn Eddine Photography