Jennifer + Jason – Savannah, GAPhotographer: Denise Gonsales