Amanda + Shane – Savannah, GAPhotographer: Heather Kline Photography