Amanda + Shane - Savannah, GA

Photographer: Heather Kline Photography