Andrea + Patrick - Savannah, GA
Sarah + Victor - Savannah, GA
Kristi + Kenny - Savannah, GA
Ainsley + Preston - Tybee Island, GA
Brittany + Nick - Savannah, GA
Annie + Zach - Savannah, GA
Courtney + Chase - Savannah, GA
Dana + Matt - Savannah, GA
Lexi + Matt - Savannah, GA
Kim + Mike - Savannah, GA
Sydney + Adrien - Savannah, GA
Karlye + Matt - Savannah, GA
Maggie + Wesley - Tybee Island, GA
Melissa + Rodney - Tybee Island, GA
Katie + Dave - Savannah, GA
Lacy + Martin - Savannah, GA
Sarah + Michael - Savannah, GA
Meagan + Woj - Savannah, GA
Bethany + Greg - Savannah, GA
Mckenzie + Andrew - Savannah, GA
Megan + Jordan - Savannah, GA
Samantha + Luke - Tybee Island, GA
Charlotte + Hunter - Savannah, GA
Jovanna + Zach - Tybee Island, GA
Paige + Greg - Savannah, GA
Tinsley + William - Savannah, GA
Candace + William - Savannah, GA
Shelly + Ben - Savannah, GA
Isabel + Patrick - Skidaway Island, GA
Kendra + Robert - Savannah, GA
Erica + Evan - Savannah, GA
Kimberly + Alastair - Savannah, GA
Ashley+ Tyler - Savannah, GA
Ashley + Michael - Savannah, GA
Nikki + Jeff - Savannah, GA
Lauren + Zach - Savannah, GA
Tara + AJ - Savannah, GA
Emily + Liam - Savannah, GA
Taylor + Nick - Savannah, GA
Kelly + Samuel - Tybee Island, GA
Yasmine + Jake - Savannah, GA
Amanda + Shane - Savannah, GA