Amanda + Shane – Savannah, GA

Photographer: Heather Kline Photography